Zeeland seaports website Zeeland seaports beeldbank

Disclaimer

De afbeeldingen in de beeldbank van Zeeland Seaports zijn auteursrechterlijk beschermd. De auteurswet 1912 en eventuele andere toepasselijke wetgeving is van toepassing. Dit betekent dat de afbeeldingen niet zonder toestemming van de rechthebbenden gebruikt mogen worden. De werken in deze beeldbank zijn beschermd tot 70 jaar na het overlijden van de vervaardiger. Zeeland Seaports heeft haar uiterste best gedaan om de auteursrechthebbenden te achterhalen en daar afspraken mee te maken voor publicatie in deze beeldbank. Indien u meent dat via de beeldbank ongewild het auteursrecht van een fotograaf of zijn/haar erfgenamen zou zijn geschonden neem dan contact op met Zeeland Seaports. Ook als u denkt dat een foto of beeld om een gegronde reden verwijderd moet worden uit de beeldbank kunt u contact opnemen met Zeeland Seaports.
De afbeeldingen in de beeldbank van Zeeland Seaports kunnen voor eigen (beperkt, niet commercieel) gebruik worden geprint of gedownload. Voor elk ander gebruik moet toestemming worden verkregen van de auteursrechthebbende(n). Bij gebruik van een, of meerdere, beelden uit de beeldbank is bronvermelding altijd verplicht. Wijze van bronvermelding: "http://beeldbank.zeelandseaports.com, naam fotograaf."

Zeeland Seaports kan er niet voor instaan dat de informatie op de beeldbank geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (ook impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Zeeland Seaports aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, van welke aard ook, die het direct of indirect het gevolg is van of in enig opzicht verband houdt met het gebruik of raadplegen van informatie die door middel van de beeldbank is verkregen.